Concept Regionale Energie Strategie

Concept Regionale Energie Strategie (RES)

Zaanstad zet vol in op de opwek van zonne-energie


7 mei 2020
Als Zaanstad streven we er naar om uiterlijk 2040 klimaatneutraal te zijn en toe te werken naar een circulaire stad met een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Daarvoor is samenwerking binnen de regio erg belangrijk. Zaanstad werkt daarom samen met 28 gemeenten, de provincie Noord-Holland, de drie waterschappen en de netbeheerders in de energieregio Noord-Holland-Zuid (NHZ). 

Alle partijen hebben het afgelopen jaar met elkaar én met inwoners en ondernemers gepraat over de grootschalige opwek van duurzame energie. Het resultaat van al deze gesprekken staat in de concept Regionale Energie Strategie (RES) Het college heeft deze week de concept-RES goedgekeurd. Voor de zomer wordt het besproken door de gemeenteraad. Zaanstad zet vooral in op de opwek van zonne-energie.

Ideeën van bewoners mee in de strategie

Wethouder Duurzaamheid: Annette Baerveldt: “Mooi dat veel van de ideeën die zijn opgehaald bij bewoners mee zijn genomen in deze strategie. In Zaanstad zetten we vol in op de opwek van zonne-energie op bestaande infrastructuur. Zo zijn er onder andere veel geschikte daken van bestaande bedrijfsgebouwen. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan het vergroten van het aandeel zonne-energie. Ook zijn er plekken aangewezen die mogelijk geschikt zijn voor extra zonne- en wind-energie. Deze plekken worden nog nader onderzocht op haalbaarheid.”

Zon op bestaande daken en daken boven grote parkeerplaatsen

De energieregio NHZ verwacht dat zij de komende tien jaar zonne-energie kan opwekken door slim gebruik te maken van al bestaande infrastructuur. De regio Zaanstreek-Waterland draagt hieraan bij door zonne-energie te realiseren op alle bestaande grote(re) daken, op uitgeefbare - niet in gebruik genomen - gronden van bedrijventerreinen, boven grote parkeerplaatsen en via de al bestaande en aangevraagde zon- en windprojecten in de regio.

Zoekgebieden voor extra wind- en zonne-energie aangewezen

In de regio zijn de volgende zoekgebieden aangewezen die nader onderzocht moeten worden op haalbaarheid. Voor de regio Zaanstreek-Waterland zijn dit de volgende gebieden:
-Zon en wind langs de A7, A8 en A10 (geluidsschermen en middenberm)
-Zon en wind in Noordzeekanaalgebied
-Zon op de Bukdijk (Marken, gemeente Waterland)
-Wind bij de Nes (Marken, gemeente Waterland)

Bewoners betrekken bij de uitwerking

Voor de zomer zal de Zaanse gemeenteraad deze concept-RES bespreken. Na de zomer wordt gestart met het participatieproces, waarbij de zoekgebieden verder worden onderzocht. Ook hierbij worden inwoners, energiecoöperaties, experts, ondernemers en maatschappelijke organisaties weer betrokken.

Meer weten?

Nadere informatie over de Regionale Energie Strategie is hier na te lezen.


logo Noord-Hollandse Energieregio

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl