Klimaatneutraal

Zaanstad Klimaatneutraal

De verandering van het klimaat, instabiliteit in wereldhandel en de eindigheid van fossiele energiebronnen maken de komende jaren een energietransitie noodzakelijk. Dat willen we om in de toekomst onze energie klimaatneutraal te op te wekken, en te gebruiken. Om in de toekomst over schone en betaalbare energie te beschikken en onze groeiende stad leefbaar te houden, moeten overheid, bedrijven en inwoners op een andere manier omgaan met hoeveel energie we verbruiken en hoe we die energie opwekken en transporteren naar afnemers.  

Windenergie in Zaanstad

De gemeente Zaanstad heeft op woensdag 23 juni een online bijeenkomst gehouden over windenergie. Net als de rest van Nederland heeft Zaanstad de opdracht van het kabinet gekregen om in 2030 voor de helft en in 2050 volledig over te zijn op duurzame energie. Dat lijkt ver weg, maar de hoeveelheid energie die we als stad gebruiken is heel groot. Zowel de Zaanse industrie als de gezamenlijke huishoudens. Voor een deel van die vraag is zonne-energie een oplossing, maar Zaanstad wil ook onderzoeken hoe windenergie ons als stad kan helpen verduurzamen. De gemeente gaat hiervoor in gesprek met bewoners om op te halen hoe zij aankijken tegen het grootschalig opwekken van duurzame energie.

Lees meer over wind in Zaanstad

Aardgasvrij wonen

Heel Nederland moet in 2050 van het aardgas af zijn. Dat lijkt heel ver weg, maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Daarom moeten alle gemeentes in 2021 een plan opleveren welke wijk wanneer van het gas af gaat en hoe die dan wel verwarmd gaat worden. Sommige mensen wachten dat niet af en gaan nu zelf al van het gas af of bereiden hun huis voor door beter te isoleren of elektrisch te gaan koken. Welke wijk, op welk moment, overgaat op welk systeem heet de Transitie Visie Warmte (TVW)

Lees meer over de warmtetransitie

Regionale Energie Strategie (RES)

Om de overgang van 'oude' energie naar duurzame energie vorm te geven, heeft de rijksoverheid gemeentes en provincies de opdracht gegeven om per regio een energiestrategie te schrijven. De partijen hebben in 2020 met elkaar én met inwoners en ondernemers gepraat over de grootschalige opwek van duurzame energie. Het resultaat van al deze gesprekken staat in de concept Regionale Energie Strategie (RES). Zaanstad zet vooral in op de opwek van zonne-energie.  

Lees meer over de RES

Warmtenet

De gemeente Zaanstad heeft de ambitie om uiterlijk in 2040 klimaatneutraal te zijn. Onderdeel hiervan is dat we willen stoppen met aardgas, omdat bij de verbranding van aardgas CO2 vrijkomt. De uitstoot van CO2 zorgt voor klimaatverandering en dat willen we tegengaan. Daarom start de gemeente Zaanstad samen met Firan, ENGIE, Parteon en Rochdale met een duurzamere manier van verwarmen door middel van een warmtenet.

Lees meer over het warmtenetEuropees samenwerkingsproject EMPOWER  

In 2019 startte het Europese samenwerkingsproject EMPOWER 2.0. In 2022 loopt dit op zijn einde. Onder leiding van Zaanstad werkte een samenwerkingsverband van 13 partners aan het vergroten van betrokkenheid van inwoners en lokaal eigenaarschap in de energietransitie. Deze partners bestaan uit overheden, universiteiten en andere organisaties in Nederland, België, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Vanuit dit project zijn in Zaanstad verschillende initiatieven gerealiseerd.

Lees meer over EMPOWER


 


infographic CO2-footprint gemeente Zaanstad

Verduurzaming gemeentelijke organisatie

Naast het verduurzamen van de stad is gemeente Zaanstad ook bezig met CO2-reductie van de eigen organisatie. Zo werken we aan het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed, het wagenpark en de openbare verlichting. We maken gebruik van de CO2-prestatieladder om inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot. En we stellen doelen om deze uitstoot te verlagen en dit goed te kunnen volgen.

Meer informatie over de CO2 prestatieladder is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Benieuwd naar wat u zelf kunt doen om de CO2-uitstoot in onze stad te verlagen? Kijk hier voor tips!

Foto van de certificeringDe certificering


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl