RES

Nederland gaat op zoek naar duurzame alternatieven voor steenkool en gas. Elke regio maakt een RES, een Regionale Energie Strategie. Deze beschrijft waar en hoe grootschalig duurzame energie wordt opgewekt.

Regionale Energie Strategie (RES)

Om de overgang van 'oude' energie naar duurzame energie vorm te geven, heeft de rijksoverheid gemeentes en provincies de opdracht gegeven om per regio een energiestrategie te schrijven. Noord-Holland Zuid is een van de 30 energieregio’s waar Zaanstreek Waterland deel van uit maakt. Verschillende partijen hebben in 2020 met elkaar én met inwoners en ondernemers gepraat over de grootschalige opwek van duurzame energie. Het resultaat van al deze gesprekken staat in de concept Regionale Energie Strategie (RES). Zaanstad zet vooral in op de opwek van zonne-energie.  

Lees meer over de RES Noord Holland Zuid

Zaanstreek-Waterland

De energieregio Noord-Holland Zuid wil  2,7 TWh zon- en windenergie opwekken in 2030. De regio Zaanstreek-Waterland draagt bij met:

  • Zon op alle bestaande grote(re) daken;
  • Zon op niet in gebruik genomen gronden van bedrijventerreinen (m.u.v. de gemeenten Beemster, Edam-Volendam en Zaanstad);
  • Zon boven grote parkeerplaatsen;
  • Al aangevraagde wind- en zonprojecten.

Daarnaast zijn een aantal zoekgebieden omschreven:

  • Zon op Bukdijk (Marken);
  • Wind bij de Nes (Marken);
  • Zon langs A7 (berm), A8 en A10;
  • Zon en wind in Noordzeekanaalgebied (Zaanstad).


Bijeenkomsten

In november 2020 en januari 2021 waren er online bijeenkomsten over het concept RES en het concept TWV. Er waren diverse sprekers en de deelnemers konden vragen stellen.  

Veelgestelde vragen webinars Zaanse energietransitie 16 nov.'20 en 18 jan.'21

Na een intensief proces met veel deelnemers is de (RES) van  Noord-Holland Zuid op 21 april klaar. Ze gaan vervolgens de besluitvorming in bij de betrokken overheden. Graag nodigt de Provincie Noord Holland u uit voor een informatieavond op 28 april die zij over de RES 1.0 organiseert. Tijdens de informatieavond krijgt u een rondleiding door de RES: Wat is een zoekgebied voor zonne- of windenergie? Hoe zijn ze tot stand gekomen en wie zijn al betrokken geweest? En hoe gaan we verder en op welke momenten kunt u meedoen?

Lees meer over de informatieavond RES

Zoekgebieden Zaanstad en regio

groen = windmolenzoekgebied
oranje = zonnezoekgebied


Wat is een zoekgebied?

De zoekgebieden die nu in de RES zijn opgenomen zijn gebieden waar onderzocht wordt of opwek van zonne- of windenergie mogelijk is.  Deze gebieden hebben geen officiële juridische status. Een zoekgebied krijgt pas juridische status wanneer een gemeente een vergunning voor het plaatsen van windturbines of zonneweides afgeeft. Hie gaat nog een heel proces aan vooraf. Nadat de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen de RES hebben vastgesteld, moeten deze overheden de zoekgebieden opnemen in hun ruimtelijk beleid zoals bijvoorbeeld het aanpassen van een bestemmingsplan. Daarna kan een ontwikkelaar pas een vergunning aanvragen.

Participatie

Het huidige voorstel in de RES is de uitkomst van het participatieproces in 2019 en 2020. Er is bottom-up verkend wat de mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie op land zijn. Daarvoor is gesproken met gemeenten in de regio, provincie, waterschappen, netbeheerders, inwoners, ondernemers, energiecoöperaties, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, agrariërs en maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur en milieu. 

Tijdens deze bijeenkomsten is steun uitgesproken maar er leefden ook veel vragen over wat de RES betekent voor welke gebieden in Zaanstad. Deze behoefte aan concretisering wordt in 2021 opgepakt met het uitwerken van de zoekgebieden met belanghebbenden.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl