Windenenergie

Windenergie in Zaanstad

Net als de rest van Nederland heeft Zaanstad de opdracht van het kabinet gekregen om in 2030 voor de helft en in 2050 volledig over te zijn op duurzame energie. Dat lijkt ver weg, maar de hoeveelheid energie die we als stad gebruiken is heel groot. Dat betekent dat we op zoek moeten naar locaties om grootschalig duurzame energie als zonne- en windenergie op te wekken.  De energieregio Noord-Holland Zuid wil  2,7 TWh zon- en windenergie opwekken in 2030.  Zaanstad draagt bij met:

 • Zon op alle bestaande grote(re) daken;
 • Zon boven grote parkeerplaatsen;
 • Al aangevraagde wind- en zonprojecten.

Daarnaast is er een zoekgebied aangewezen:

 • Zon en wind in Noordzeekanaalgebied

Noordzeekanaal als zoekgebied 

De zoekgebieden die nu in de Regionale Energie Strategie (RES) zijn opgenomen zijn gebieden waar onderzocht wordt of opwek van zonne- of windenergie mogelijk is. Zaanstad ziet kansen voor windmolens en zonne-energie aan de Zaanse kant van het Noordzeekanaal tussen de bedrijventerreinen Zuiderhout en Nauerna. Kansen betekent dat het nog in de verkenningsfase is. Het type en het aantal windmolens en de exacte locaties moeten nog gekozen worden. Ook moeten we nog partijen vinden die deze windmolens daadwerkelijk willen bouwen en beheren.Bewoners en bedrijven kunnen meedenken

De gemeenteraad heeft afgelopen 2 februari ingestemd met de startnotitie over het uitwerken van het Zaanse zoekgebied voor windenergie langs het Noordzeekanaal. Dit betekent dat we mogen beginnen met de uitwerking.  Als gemeente willen we samen met de omgeving gaan onderzoeken of het haalbaar is om windturbines te realiseren. Binnenkort organiseren we weer bijeenkomsten.  

Op 23 juni 2021 was er een online bijeenkomst over windenergie. Zo vroegen we aan de bewoners wat zij vinden van het grootschalig opwekken van duurzame energie. Daarnaast bespraken we de mogelijkheden van gedeeld eigenaarschap in windmolens, waarmee Zaankanters financieel kunnen profiteren van de opbrengst van deze turbines.

Plattegrond van het Noordzeekanaalgebied als zoekgebied voor windenergie

Veelgestelde vragen

 • Waarom niet meer zonnepanelen op daken?

  In de RES zijn zonnepanelen op grote daken zeker opgenomen in de berekening. Zaanstad wil dat ook graag, en kan dit als ambitie uitdragen en dit stimuleren, maar hier zijn de eigenaren van de grote daken aan zet, want de gemeente is geen energieproducent.

 • Waarom niet meer wind op zee?

  Er wordt al heel veel wind op zee opgewekt. Maar ook op zee is het passen en meten om windmolens te plaatsen. Zo hebben vissers ruimte nodig, zijn grote delen van de zee een natuurgebied, oefent Defensie op en boven zee en zijn er drukke scheepvaartroutes.

 • Hoeveel van de windmolen energie gaat naar datacentra?

  Tenzij een datacentrum een windmolen voor zichzelf bouwt, gaat de energie niet naar 1 datacentrum, maar gewoon naar een energieleverancier die het weer verkoopt aan zijn afnemers, u en ik en bedrijven. Er is veel kritiek op de grote energieslurpers als datacentra, maar tegelijkertijd gebruiken u en ik die datacentra ook, ze zijn nodig. Tenzij we allemaal stoppen met googlen en foto’s in de cloud bewaren.

 • Wat is het effect van windmolens op de natuur?

  Het klopt dat er af en toe vogels dood gaan door wieken van windmolens. Maar in de top 10 van doodsoorzaken van vogels komt de windmolen niet voor, auto’s wel, de meeste vogels gaan dood door botsingen met gebouwen en auto’s. En zeevogels door vervuiling van de zee met olie of plastic. Als we vogels willen redden hebben we wat anders te doen dan geen windmolens bouwen.

 • Zijn windmolens te recyclen?

  Zaanstad wil ook toe naar een circulaire stad, dat klopt, een stad waarin geen afval meer voorkomt en alles wordt hergebruikt. Dat betekent dat een exploitant van een windmolen moet nadenken wat hij over 20 jaar, de gemiddelde levensduur van een windmolen, met de molen gaat doen. De fundering en de mast zijn goed te recyclen, de wieken die van composiet zijn, wat minder makkelijk, maar de eerste start-ups die hierin een markt zien zijn al een het opstaan. Ik verwacht dat daar over 20 jaar een levende markt in is. Maar het is een belangrijk aandachtspunt, dat klopt.

 • Wat is het van windmolens op de gezondheid van omwonenden?

  Het RIVM doet onderzoek naar gezondheidseffecten van windmolens op omwonenden. Ze maken een onderscheid tussen hinder en meetbare gezondheidseffecten. Hinder en slaap zijn de meest onderzochte effecten van windturbinegeluid. Sinds een aantal jaren is er meer onderzoek beschikbaar over de effecten op het hartvaatstelsel en de stofwisseling. Uit het overzicht van de wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er een duidelijke relatie bestaat tussen het geluidniveau van windturbines en hinder. Er is geen eenduidig bewijs gevonden voor een relatie met slaapverstoring: met andere woorden de ene studie vindt wel een effect en de andere niet. Voor andere gezondheidseffecten zoals hart- en vaatziekten, stofwisselingsstoornissen, mentale gezondheid en cognitieve effecten is niet voldoende bewijs gevonden. Dit kan betekenen dat er geen relatie is, er nog onvoldoende onderzoek gedaan is, het onderzoek van lage kwaliteit is, of dat er tegenstrijdige resultaten zijn.

 • Hoe zit het met laagfrequent geluid en windmolens?

  Er is nog niet veel bekend hierover. Laag frequent geluid is eigenlijk nauwelijks hoorbaar geluid wat meer ervaring wordt als trilling of druk op de oren. Er bestaat nog geen regelgeving met betrekking tot laag frequent geluid. Op dit moment wordt hier onderzoek naar gedaan. Zaanstad volgt dit op de voet.

 • Wat gebeurt er als omwonenden tegen deze windmolens zijn, komen ze er dan niet?

  Dat is nu nog lastig te zeggen omdat er nog geen concrete aanvraag ligt. Bij een aanvraag toetst het college van Zaanstad altijd eerst de aanvraag op het beleid. Past de aanvraag op die plek, en voldoet het aan alle eisen. Als dat zo is, maakt het college een belangenafweging. Daarbij kijkt ze naar zowel het collectieve belang, in dit geval het belang van ons allemaal om over te stappen naar duurzame energie, versus de belangen van de direct omwonenden zoals woongenot en een leefbare omgeving.

 • Tasten windmolens het landschap aan?

  Dat is ook de reden dat we in Zaanstad hebben gezegd dat we geen windmolens in het landelijk gebied willen. In het stedelijk gebied is dat anders. Daar zijn al heel veel ‘hoogteaccenten’ zoals we dat noemen: hoge gebouwen, elektriciteitsmasten of havenkranen, waardoor een windmolen meer op gaat in de omgeving.

 • Hoe kan ik me inschrijven als geïnteresseerde aandeelhouder in een windmolen?

  Dat is nu nog niet mogelijk, dat wordt pas mogelijk als er een coöperatie is die daadwerkelijk van start gaat. Voor nu is het wel al mogelijk om je aan te melden bij de ZEK, zij overwegen nu om een van de mogelijke windmolens te gaan bouwen. Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkeling kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief van het Nieuw Zaans Klimaat, dan blijf je maandelijks op de hoogte van alle Zaanse duurzame ontwikkelingen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl