Windenenergie

Windenergie in Zaanstad

Net als de rest van Nederland heeft Zaanstad de opdracht van het kabinet gekregen om in 2030 voor de helft en in 2050 volledig over te zijn op duurzame energie. Dat lijkt ver weg, maar de hoeveelheid energie die we als stad gebruiken is heel groot. Dat betekent dat we op zoek moeten naar locaties om grootschalig duurzame energie als zonne- en windenergie op te wekken. 

Zaanstad ziet kansen voor windmolens en zonne-energie aan de Zaanse kant van het Noordzeekanaal tussen de bedrijventerreinen Zuiderhout en Nauerna. Kansen betekent dat het nog in de verkenningsfase is. Het type en het aantal windmolens en de exacte locaties moeten nog gekozen worden, en er moeten nog partijen gezocht die deze windmolens daadwerkelijk willen bouwen en exploiteren.

Informatieavond

Het college van B&W wil de belangen en ideeën van omwonenden en ondernemers meewegen wanneer zij keuzes maakt over windmolens. Daarnaast wil Zaanstad de omwonenden en ondernemers bijpraten over de mogelijkheden van gedeeld eigenaarschap in windmolens, zodat Zaankanters financieel kunnen profiteren van de opbrengst van deze turbines.

Daarom heeft de gemeente Zaanstad op woensdag 23 juni een online bijeenkomst gehouden over windenergie.  De gemeente vertelde over de opgave, en het lopende haalbaarheidsonderzoek, en ging in gesprek met bewoners om op te halen hoe zij aankijken tegen het grootschalig opwekken van duurzame energie.

Bekijk de zoomregistratie van de bijeenkomst


Veelgestelde vragen

 • Waarom kiezen we niet voor meer zonnepanelen op daken?

  In de RES zijn zonnepanelen op grote daken zeker opgenomen in de berekening. Zaanstad wil dat ook graag, en kan dit als ambitie uitdragen en dit stimuleren bij bijvoorbeeld bedrijven, maar hier zijn de eigenaren van de grote daken aan zet. De gemeente is zelf geen energieproducent.

 • Waarom kiezen we niet voor meer wind op zee?

  Er wordt al heel veel wind op zee opgewekt. Maar ook op zee is het passen en meten om windmolens te plaatsen. Zo hebben vissers ruimte nodig, zijn grote delen van de zee een natuurgebied, oefent Defensie op en boven zee en zijn er drukke scheepvaartroutes.

 • Is er al niet genoeg overlast in deze omgeving?

  Het klopt dat Zaanstad veel te maken heeft met milieuhinder van de haven, Schiphol en de industrie in de stad zelf. Dat geldt echter voor een groot deel van de Randstad. En toch zullen we ook in dit deel van het land waar zoveel mensen wonen, zo'n grote energievraag is, ook energie moeten opwekken. Binnen Zaanstad is gekeken naar verschillende locaties, waarbij het landelijke gebied afviel vanwege de wens het karakter van het gebied te behouden. Ook het stedelijke gebied viel af omdat het lastig is als je geen woningen binnen 500 meter van de windmolen wil. De bedrijventerreinen bleven zodoende over als mogelijke locatie.

 • Tasten windmolens niet ons mooie landschap aan?

  Dat is ook de reden dat we in Zaanstad hebben gezegd dat we geen windmolens in het landelijk gebied willen. In het stedelijk gebied is dat anders. Daar zijn al heel veel ‘hoogteaccenten’ zoals we dat noemen: hoge gebouwen, elektriciteitsmasten of havenkranen, waardoor een windmolen meer op gaat in de omgeving.

 • Hoeveel van de windmolen energie gaat naar datacentra?

  Tenzij een datacentrum een windmolen voor zichzelf bouwt, gaat de energie niet naar 1 datacentrum, maar gewoon naar een energieleverancier die het weer verkoopt aan zijn afnemers, zoals u en ik en bedrijven. Er is veel kritiek op de grote energieslurpers als datacentra, maar tegelijkertijd gebruiken u en ik die datacentra ook, ze zijn nodig. Tenzij we allemaal stoppen met googlen, online shoppen en foto’s in de cloud bewaren.

 • Windmolens zijn slecht voor de natuur, vogels gaan dood door de wieken

  Het klopt dat er af en toe vogels dood gaan door wieken van windmolens. Maar in de top 10 van doodsoorzaken van vogels komt de windmolen niet voor, de meeste vogels gaan dood door katten of botsingen met gebouwen en auto’s. En zeevogels door vervuiling van de zee met olie of plastic. Als we vogels willen redden hebben we wat anders te doen dan geen windmolens bouwen.

 • Windmolens zijn niet te recyclen dus slecht voor het klimaat

  Zaanstad wil toe naar een circulaire stad, dat klopt, een stad waarin geen afval meer voorkomt en alles wordt hergebruikt. Dat betekent dat een exploitant van een windmolen moet nadenken wat hij over 20 jaar, de gemiddelde levensduur van een windmolen, met de molen gaat doen. De fundering en de mast zijn goed te recyclen, de wieken die van composiet zijn, wat minder makkelijk, maar de eerste start-ups die hierin een markt zien zijn al een het opstaan. Wij verwachten dat daar over 20 jaar een levende markt in is. Maar het is een belangrijk aandachtspunt, dat klopt.

 • Zijn windmolens slecht voor de gezondheid van omwonenden?

  Het RIVM doet onderzoek naar gezondheidseffecten van windmolens op omwonenden. Ze maken een onderscheid tussen hinder en meetbare gezondheidseffecten. Hinder en slaap zijn de meest onderzochte effecten van windturbinegeluid. Sinds een aantal jaren is er meer onderzoek beschikbaar over de effecten op het hartvaatstelsel en de stofwisseling. Uit het overzicht van de wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er een duidelijke relatie bestaat tussen het geluidniveau van windturbines en hinder. Er is geen eenduidig bewijs gevonden voor een relatie met slaapverstoring: met andere woorden de ene studie vindt wel een effect en de andere niet. Voor andere gezondheidseffecten zoals hart- en vaatziekten, stofwisselingsstoornissen, mentale gezondheid en cognitieve effecten is niet voldoende bewijs gevonden. Dit kan betekenen dat er geen relatie is, er nog onvoldoende onderzoek gedaan is, het onderzoek van lage kwaliteit is, of dat er tegenstrijdige resultaten zijn.  Lees meer op de website van de RIVM.

 • Hoe zit het met laagfrequent geluid en windmolens?

  Er is nog niet veel bekend hierover. Laag frequent geluid is eigenlijk nauwelijks hoorbaar geluid wat meer ervaring wordt als trilling of druk op de oren. Er bestaat nog geen regelgeving met betrekking tot laag frequent geluid. Op dit moment wordt hier onderzoek naar gedaan. Zaanstad volgt dit op de voet.

 • Wat gebeurt er als omwonenden tegen deze windmolens zijn, komen ze er dan niet?

  Dat is nu nog lastig te zeggen omdat er nog geen concrete aanvraag ligt. Bij een aanvraag toetst het college van Zaanstad altijd eerst de aanvraag op het beleid. Past de aanvraag op die plek, en voldoet het aan alle eisen. Als dat zo is, maakt het college een belangenafweging. Daarbij kijkt ze naar zowel het collectieve belang, in dit geval het belang van ons allemaal om over te stappen naar duurzame energie, versus de belangen van de direct omwonenden zoals woongenot en een leefbare omgeving.

 • Hoe kan ik me inschrijven als geïnteresseerde aandeelhouder in een windmolen?

  Dat is nu nog niet mogelijk, dat wordt pas mogelijk als er een cooperatie is die daadwerkelijk van start gaat. Voor nu is het wel al mogelijk om je aan te melden bij de ZEK, zij overwegen nu om een van de mogelijke windmolens te gaan bouwen. Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkeling kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief van het Nieuw Zaans Klimaat, dan blijf je maandelijks op de hoogte van alle Zaanse duurzame ontwikkelingen.

Grootschalig energie opwekken in de Zaanstreek 

Nederland is verdeeld in energieregio's. Elke regio heeft een eigen opdracht vanuit het rijk gekregen. De energieregio Noord-Holland Zuid wil  2,7 TWh zon- en windenergie opwekken in 2030.  Zaanstad draagt bij met:

 • Zon op alle bestaande grote(re) daken;
 • Zon boven grote parkeerplaatsen;
 • Al aangevraagde wind- en zonprojecten.

Daarnaast is er een zoekgebied aangewezen:

 • Zon en wind in Noordzeekanaalgebied

Zoekgebieden Zaanstad en regio

groen = windmolenzoekgebied
oranje = zonnezoekgebied

Wat is een zoekgebied?

De zoekgebieden die nu in de Regionale Energie Strategie (RES) zijn opgenomen zijn gebieden waar onderzocht wordt of opwek van zonne- of windenergie mogelijk is.  Deze gebieden hebben geen officiële juridische status. Een zoekgebied krijgt pas juridische status wanneer een gemeente een vergunning voor het plaatsen van windturbines of zonneweides afgeeft. Hie gaat nog een heel proces aan vooraf. Nadat de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen de RES hebben vastgesteld, moeten deze overheden de zoekgebieden opnemen in hun ruimtelijk beleid zoals bijvoorbeeld het aanpassen van een bestemmingsplan. Daarna kan een ontwikkelaar pas een vergunning aanvragen.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl