Windenergie

Windenergie in Zaanstad

Zaanstad wil tussen 2030 en 2040 energieneutraal zijn, om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Dat lijkt ver weg, maar de hoeveelheid energie die we als stad gebruiken is heel groot. Dus tijd voor actie. Er liggen in Zaanstad al veel zonnepanelen op bestaande grote(re) daken en boven grote parkeerplaatsen. Ook staan er al een aantal windturbines in de gemeente. We onderzoeken nu ook of het haalbaar is om meer windturbines langs het Noordzeekanaal te plaatsen.

We maken spelregels voor windenergie

Het staat nog niet vast of er langs het Noordzeekanaal nieuwe windturbines komen. Maar de gemeente wil wel bekijken onder welke voorwaarden ze er zouden kunnen komen. Daarom stellen we spelregels op voor windenergie. De spelregels zijn aanvullend op landelijke en provinciale wet- en regelgeving.

De concept spelregels zijn klaar.
De concept spelregels kunt u hier vinden: Concept spelregels Zaans zoekgebied windenergie Zaanstad - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl) 

Klankbordgroep en gemeenteraad geven advies op concept-spelregels

De klankbordgroep en de gemeenteraad geven hier een advies over.
Het advies van de klankbordgroep kunt u hier vinden: Kennisgeving advies klankbordgroep concept spelregels windenergie Zaanstad

Tijdens het Zaanstad Beraad op 23 mei is er ook de mogelijkheid om in te spreken. Het is mogelijk om deze vergadering bij te wonen, online live te volgen en terug te kijken. De agenda met livestream wordt gepubliceerd op het Raadsinformatie Systeem. Tijdens het beraad is er de mogelijkheid om in te spreken. Als u wilt inspreken moet u dat vooraf laten weten aan de raadsgriffie door een mail te sturen aan raadsgriffie@zaanstad.nl. Dit kan tot uiterlijk de avond waarop het onderwerp op de agenda staat. Meer informatie over inspreken vindt u via de volgende link: Participatie - Gemeenteraad Zaanstad

Ontwerp spelregels voor de zomer ter inzage

De adviezen en de inspraak worden verwerkt door de gemeente voordat een nieuwe versie van de spelregels (de ontwerp spelregels) voor iedereen ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een reactie (zienswijze) indienen. Na de terinzagelegging worden de zienswijzen beantwoord. Als er aanleiding is worden ook de spelregels aangepast. Na de zomer neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de spelregels.


Verslag en presentatie van bijeenkomst Financieel meedoen met Zaanse windenergie

Op dinsdag 23 januari 2024 organiseerde de gemeente Zaanstad samen met Zaanse Energie Koöperatie (ZEK) en Lokale energie coöperatie Saenz een bijeenkomst over financiële participatie in het Zaanse zoekgebied windenergie. De bijeenkomst werd door ca 18 deelnemers bezocht. Daarnaast waren er 5 raadsleden aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst stond de volgende vraag centraal: Wat moet de gemeente regelen om lokaal eigendom in het zoekgebied windenergie goed van de grond te laten komen? Hiervoor gingen we in gesprek met lokale energie-coöperaties en experts. Belangstellenden kregen ook de kans om hun voorkeuren aan te geven over dit onderwerp. De uitkomsten van de gesprekken nemen we mee in de concept-spelregels voor het zoekgebied.

Het verslag en de presentatieslides kunt u hieronder bekijken.

Verslag bijeenkomst financiële participatie

Presentatie bijeenkomst financiële participatie

Zaanstad als zoekgebied

Zaanstad maakt deel uit van energieregio Noord Holland Zuid. De energieregio heeft in de Regionale Energie Strategie (RES)  beschreven hoe de overgang van oude energie naar duurzame energie moet plaats vinden. Ook staan er zoekgebieden in. Dat zijn gebieden waar gezocht wordt naar mogelijkheden voor de opwek van zonne- of windenergie. 

Zaanstad ziet kansen aan de Zaanse kant van het Noordzeekanaal. Tussen de bedrijventerreinen Zuiderhout en Nauerna zijn kansen voor windmolens. In het gebied langs het Noordzeekanaal tussen Nauerna en Beverwijk zijn kansen voor wind- en zonne-energie. 

Het staat op dit moment nog niet vast of er windturbines komen. Omdat we klimaatdoelen hebben, willen we wel naar de mogelijkheden kijken en de voorwaarden (spelregels) waaronder er gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheden. We betrekken daarbij actief de inwoners en bedrijven uit de omgeving.


Nieuwsmailing zoekgebied wind

Op de hoogte blijven van het zoekgebied windenergie in Zaanstad? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsmailing windenergie. Zodra er meer bekend is over het zoekgebied wind in Zaanstad, sturen wij u een mail.

Aanmelden nieuwsmailing zoekgebied wind

Eerdere nieuwsmailings

Bent u (nog) geen abonnee? Hieronder leest u de nieuwsmailings die eerder zijn uitgestuurd:


Het webinar terugkijken of de presentatie inzien?

Tijdens het webinar over het Zaanse zoekgebied voor windenergie hebben wij u geïnformeerd over de mogelijke plekken voor windenergie. Experts hebben ook een toelichting gegeven over de effecten op hoofdlijnen voor geluid, slagschaduw, natuur en landschap als op deze plekken windturbines worden gebouwd. De gemeente gaat op basis van deze informatie een afweging maken op welke plekken ze de bouw van windturbines mogelijk wil maken en onder welke voorwaarden. Dit noemen we de spelregels.


Tijdens de opname van het webinar waren ca. 15 bezoekers in de zaal. Online keken 36 deelnemers alleen of met meerdere personen mee. De opname is (op 18 december 2023) 139 keer bekeken. Terugkijken kan nog steeds via de video hieronder. Na afloop van de opname hebben de aanwezigen vragen gesteld aan de experts en de kwartiermaker. De vragen en opmerkingen (incl. beantwoording) vindt u hieronder.

Verslag webinar

Het formulier voor opmerkingen is inmiddels gesloten. De opmerkingen worden verwerkt en zullen vervolgens op deze pagina geplaatst worden. Als u nog had willen reageren dan kan dat wanneer spelregels ter inzage worden gelegd. U hebt dan de mogelijkheid om te reageren door een zienswijze in te dienen. Daarnaast kunt u ook contact opnemen door te mailen naar duurzaamheid@zaanstad.nl de gemeente blijft graag in gesprek over het zoekgebied.


Presentatie webinar Zaans zoekgebied windenergie

Klankbordgroep

In 2023 zijn er al zes bijeenkomsten met de klankbordgroep geweest. Er is gesproken over onder andere de rol van de klankbordgroep, de nationale en provinciale regels voor windenergie en het concept onderzoek naar de mogelijke locaties. Ook is in beeld gebracht wat de effecten op hoofdlijnen zijn voor geluid, slagschaduw, gezondheid, natuur en landschap als op deze locaties windturbines komen. Verder heeft de klankbord groep gesproken over financiële participatie en is een start gemaakt met een concept van de spelregels.

Hieronder kunt u de verslagen van de bijeenkomsten lezen:

Participatieplan

Naast de gesprekken met de klankbordgroep (waarvoor de aanmelding is gesloten) organiseert Gemeente Zaanstad momenten waarop iedereen over het zoekgebied windenergie in gesprek kan. Hiervoor heeft de gemeente een participatieplan opgesteld. Daarin kunt u precies zien wanneer u kunt meepraten of meedenken. Dit plan is hier te lezen. 

Startbijeenkomsten 

Op 17, 22 en 23 mei 2023 organiseerden we startbijeenkomsten. Hier informeerden we u over het proces en haalden we uw belangen op. Bekijk hier de presentatie, het verslag en de beantwoording van alle vragen. 

Startnotitie

De gemeenteraad heeft ingestemd met de  startnotitie over het uitwerken van het Zaans zoekgebied voor windenergie langs het Noordzeekanaal. Dit betekent dat we mogen beginnen met de uitwerking. We gaan samen met de omgeving onderzoeken of het haalbaar is om windturbines te realiseren. 

Online bijeenkomst

Op 23 juni 2021 was er een online bijeenkomst over windenergie. We vroegen aan de bewoners wat zij vinden van het grootschalig opwekken van duurzame energie. En we bespraken de mogelijkheden van gedeeld eigenaarschap in windmolens, waarmee Zaankanters financieel kunnen profiteren van de opbrengst van turbines.

Regionale Energie Strategie RES

In 2021 stemde de Zaanse gemeenteraad in met de Regionale Energie Strategie. Het Noordzeekanaalgebied is daarin als zoekgebied aangewezen voor de opwek zonne- en windenergie. Dat betekent dat we in dit gebied de mogelijkheden willen onderzoeken.

Plattegrond van het Noordzeekanaalgebied als zoekgebied voor windenergie

Het groene en het blauwe vlak vormen samen het zoekgebied voor windenergie. Het loopt vanaf het industrieterrein Westerspoort tot aan de gemeentegrens met Beverwijk. De breedte is grofweg de breedte van het industriegebied. Hier kunt u deze kaart groter maken.


Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over het zoekgebied windenergie in Zaanstad? Of over duurzame energie in Zaanstad in bredere zin? 

Vragen en antwoorden duurzame energie

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl